Szkółka róż Rosarium

Róże już od trzydziestu lat są podstawowym obszarem działalności ROSARIUM Szkółki Róż. Specjalizujemy się w uprawie gatunków i odmian róż naturalnych, parkowych, róż historycznych, pnących, angielskich, nostalgicznych, okrywowych, wielkokwiatowych, wielokwiatowych, kanadyjskich i miniaturowych oraz do patio. Dodatkowo, aby ułatwić klientom dostęp do naszych produktów, prowadzimy sprzedaż wysyłkową roślin. Kilkuletnie doświadczenie, optymalnie dobrane opakowania, staranne zabezpieczenie krzewów róż podczas transportu, a także dobór odpowiedniego przewoźnika sprawia, że większość przesyłek dociera do celu w nienaruszonym stanie.

Ponadto posiadamy umowy licencyjne z hodowcami z Niemiec:

Poradnik

Przedstawiamy Państwu opracowany przez dr Adama Choduna poradnik sadzenia i pielęgnacji róż. Powstał on na podstawie dorobku naukowego jak i wieloletnich doświadczeń wyniesionych z pracy w Szkółce Róż ROSARIUM. Mamy nadzieję, że zastosowanie porad przedstawionych w poniższym poradniku sprawi iż Państwa ogród będzie stawał się coraz piękniejszy.

Aktualności

  • 19 i 20 lipca zapra­szamy do naszej szkółki w Radlińcu na kolejny Różany week­end. Wszyst­kim zain­te­re­so­wa­nym, któ­rzy w tych dniach odwie­dzą Rosa­rium zapre­zen­tu­jemy kwit­nące pola różane, przed­sta­wimy nowe odmiany z oferty i pod­po­wiemy jak dobie­rać odmiany w zależ­no­ści od warun­ków w ogro­dzie. Będzie też można sko­rzy­stać z pro­fe­sjo­nal­nych porad doty­czą­cych sadze­nia, pie­lę­gna­cji i ochrony róż oraz zaku­pić krzewy w donicz­kach z dodat­ko­wym raba­tem. Zapra­szamy w godzi­nach od 9 — 18:00. Będziemy wdzięczni za potwier­dze­nie przybycia.

    W odle­gło­ści 5 km od szkółki, na tere­nie Fol­warku Kon­nego Her­ma­nów jest moż­li­wość zje­dze­nia pysz­nego, wiej­skiego posiłku. Zgłod­nia­łych przy­by­szów ocze­kuje Gospoda pod Roz­bry­ka­nym Kucem. Wię­cej infor­ma­cji na hermanow.pl