rosarium.com.plsitemap

Szkółka róż Rosarium

Róże już od trzy­dzie­stu lat są pod­sta­wo­wym obsza­rem dzia­łal­no­ści ROSARIUM Szkółki Róż. Spe­cja­li­zu­jemy się w upra­wie gatun­ków i odmian róż natu­ral­nych, par­ko­wych, róż histo­rycz­nych, pną­cych, angiel­skich, nostal­gicz­nych, okry­wo­wych, wiel­ko­kwia­to­wych, wie­lo­kwia­to­wych, kana­dyj­skich i minia­tu­ro­wych oraz do patio. Dodat­kowo, aby uła­twić klien­tom dostęp do naszych pro­duk­tów, pro­wa­dzimy sprze­daż wysył­kową roślin. Kil­ku­let­nie doświad­cze­nie, opty­mal­nie dobrane opa­ko­wa­nia, sta­ranne zabez­pie­cze­nie krze­wów róż pod­czas trans­portu, a także dobór odpo­wied­niego prze­woź­nika spra­wia, że więk­szość prze­sy­łek dociera do celu w nie­na­ru­szo­nym stanie.

Ponadto posia­damy umowy licen­cyjne z hodow­cami z Niemiec:

Porad­nik

Przed­sta­wiamy Pań­stwu opra­co­wany przez dr Adama Cho­duna porad­nik sadze­nia i pie­lę­gna­cji róż. Powstał on na pod­sta­wie dorobku nauko­wego jak i wie­lo­let­nich doświad­czeń wynie­sio­nych z pracy w Szkółce Róż ROSARIUM. Mamy nadzieję, że zasto­so­wa­nie porad przed­sta­wio­nych w poniż­szym porad­niku sprawi iż Pań­stwa ogród będzie sta­wał się coraz piękniejszy.

Aktu­al­no­ści