rosarium.com.plsitemap

Kontakt

ROSARIUM Szkółka Róż
Biuro, szkółka oraz eks­po­zy­cja:
Radli­niec 6
63–040 Nowe Miasto/n Wartą

tel / fax: +48 61 287 39 50
tel.kom.:+48 509 465 891
+48 509 465 893
e-mail:chodun@rosarium.com.pl
Czynne:
Ponie­dzia­łek — pią­tek 8:00 — 17:00
Sobota 8:00 — 14:00
Nie­dziela — nieczynne

Zapra­szamy także do zaku­pów w “Cen­trum Krze­siny”,
gdzie znajdą Pań­stwo naj­cie­kaw­sze pozy­cje
z naszej oferty. Ist­nieje także moż­li­wość odbioru
wcze­śniej zamó­wio­nych krzewów

“Cen­trum Krze­siny“
ul. Jaro­sław­ska 10
61–321 Poznań

 

 

Szkółka róż, eks­po­zy­cja cało­ści naszego asor­ty­mentu oraz sprze­daż bezpośrednia

 

 

Cen­trum Krze­siny — eks­po­zy­cja, sprze­daż, odbiór własny